กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

15 ถ.กาญจนวณิชย์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110   

โทรศัพท์ 0-7428-2021 โทรสาร 0-7455-8941

 

Related Articles