12 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมด้วยนางสาววิลาสินี บุญเรือง รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงาน และนางสาวอัญชนา ล่าบ้านหลวง บุคลากรงานประสานงาน เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเพรียว  เสรีรักษ์  บุตรชายของท่านชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ณ วัดมกุฏกษัตริยารามศาลา 5 กรุงเทพมหานคร

 

 

  

 

 

 

 

 

Related Articles