หน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณ
งานสารบรรณ เป็นศูนย์กลางการบริหารเอกสารของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการรับ - ส่งเอกสารทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย วิเคราะห์หนังสือเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางระบบ e-document ให้บริการงานไปรษณียภัณฑ์ การโต้ตอบหนังสือ ออกเลขที่คำสั่งประกาศ ระเบียบข้อบังคับ จัดเก็บ ทำลายเอกสาร และการติดต่อสื่อสารทางโทรสาร และ e-mail รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

 

นางสาวสุพิธพร สัจจวนิช
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสารบรรณ
โทรศัพท์ : 0-7428-2034
โทรศัพท์ : สายตรง 074-282-034
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวภัสสร ทองโฉมศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ ภายใน 2033 สายตรง 074-282-033
โทรสาร 074-558941 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุธาสินี  จันทร์คง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ ภายใน 2021 สายตรง 074-282-021
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางศิริรัตน์ ชุมผอม
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0-7428-2021 ภายใน 2021 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายดุลยพล ขาวคง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ภายใน 2021 สายตรง 074-282-021
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

Related Articles