งานประสานงาน

 

นางสาววิลาสินี บุญเรือง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงาน
โทรศัพท์ ภายใน 9349 สายตรง 02-354-5560
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวอัญชนา ล่าบ้านหลวง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ ภายใน 9348 สายตรง 02-354-5558
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจารุวดี พัฒนเวช
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ ภายใน 9348 สายตรง 02-354-5560
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายภูริชัย มังคละคีรี
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ ภายใน 9348 สายตรง 02-354-5560
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสมพงษ์ พุทธรักษ์ 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ ภายใน 9348 สายตรง 02-354-5560
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพชร ประชุมวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ ภายใน 9348 สายตรง 02-354-5560
e-mail :

 

Related Articles