หน้าที่ความรับผิดชอบงานการประชุม
งานการประชุมมีภารกิจหลักในการจัดประชุมที่สำคัญต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยนำระบบ E-meeting มาใช้ในการประชุมต่างๆ ได้แก่ การประชุมสภามหาวิทยาลัยการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การประชุมทีมบริหาร การประชุมคณบดี การประชุมคณะกรรมการอำนวยการปริญญาบัตร การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตหาดใหญ่ ฯลฯ นอกจากนี้ รับผิดชอบการจัดงานพิธีการในโอกาสต่าง ๆ เช่น พิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการงานวันสงขลานครินทร์ เป็นต้น

 

นางปัทมา กาญจนพงศ์
ตำแหน่ง หัวหน้างานการประชุม
โทรศัพท์ ภายใน 2024 สายตรง 074-282024
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุมณฑา พลด้วง
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ ภายใน 2028 สายตรง 074-282028
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวกรุณา พลรักษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ ภายใน 2024 สายตรง 074-282024
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอุมาภรณ์ ชาติสุวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ ภายใน 2024 สายตรง 074-282024
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Related Articles