งานเลขานุการ

นางสาวนงนุช แซ่โค้ว
นางสาวนงนุช แซ่โค้ว หัวหน้างานเลขานุการและเลขานุการรักษาการแทนอธิการบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัติ แก้วประดับ)e-mail : nongnut.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ ภายใน 2800, 2801
สายตรง 074-558951
โทรสาร 074-558941
นางสาววิภาศิณี บุญประเสริฐ
นางสาววิภาศิณี บุญประเสริฐตำแหน่ง เลขานุการรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์)และเลขานุการที่ปรึกษาอธิการบดี (อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา)email : vipasinee.b@psu.ac.th
โทรศัพท์ ภายใน 2802 ,2803 ,2807
สายตรง 074-558960
โทรสาร 074-558941
นางสาวอัจฉราวดี สมบูรณ์
นางสาวอัจฉราวดี สมบูรณ์ ตำแหน่ง เลขานุการรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) e-mail : autcharawadee.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ ภายใน 2816 ,2817
สายตรง 074-558955
โทรสาร 074-558941
นางสาวอินทิรา สุวรรณปรีชา
นางสาวอินทิรา สุวรรณปรีชาตำแหน่ง เลขานุการรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ )e-mail : indhira.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ ภายใน 2812, 2813
สายตรง 074-282812 , 074-558943
โทรสาร 074-558945
นางสาวธณัสสรณ์ บุญญะ
นางสาวธณัสสรณ์ บุญญะตำแหน่ง เลขานุการรรักษาการแทนองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ )e-mail : thanatsorn.b@psu.ac.th
โทรศัพท์ ภายใน 2805
สายตรง 074-282805
โทรสาร 074-558941
นางสาวสุรีย์รัชต์ ศุภวิจิตรกุล
นางสาวสุรีย์รัชต์ ศุภวิจิตรกุลตำแหน่ง เลขานุการรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร วงษ์ศิริ ) และเลขานุการรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ)e-mail : surirat.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ ภายใน 2804,2810,2819
สายตรง 074-28 2819 โทรสาร 074-558942
นางสาวธิดาพร ไชยถาวร
นางสาวธิดาพร ไชยถาวรตำแหน่ง เลขานุการรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ)ะศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ )email : tidaporn.c@psu.ac.th
โทรศัพท์ ภายใน 2814, 2815
สายตรง 074-282815
โทรสาร 074-558942
นางสาวกวินทรา อุตตมะปรากรม
นางสาวกวินทรา อุตตมะปรากรมตำแหน่ง เลขานุการรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ ) e-mail : kawinthra.u@psu.ac.th
โทรศัพท์ ภายใน 2808 , 2809
สายตรง 074-558958
โทรสาร 074-558945